• L3
expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

PENTING DIKETAHUI UMUM PANDUAN PINDAH MILIK HARTANAH

PENTING DIKETAHUI UMUM PANDUAN PINDAH MILIK HARTANAH

Apabila sesuatu perancangan untuk membeli atau menjual hartanah rumah atau tanah, anda perlu bersedia mengetahui apakah langkah-langkah proses pindah milik hartanah rumah atau tanah.

Secara umum, urusan tukar atau pindah milik di Malaysia melibatkan urusan di:
a) Pejabat Tanah dan Daerah
b) Pejabat Tanah dan Galian
c) Pejabat LHDN
d) Pejabat Peguam

Sebelum Penjual/Pembeli memulakan proses Pindahmilik, adalah lebih baik dapatkan 2 Borang Penting jika urusan tidak melibatkan Peguam. Tetapi sebaliknya jika urusan dibawa urusan peguam, maka 2 Borang Penting tersebut selalunya disediakan oleh peguam.

Dua Borang Penting Urusan Pindahmilk Hartanah yang dimaksudkan adalah:
1) Borang 14A Kanun Tanah Negara (Pindahmilik Tanah, Bahagian Tanah Atau Pajakan), Boleh diperolehi secara percuma di pejabat tanah atau download terus dari laman web Download Sekarang


2) Borang PDS 15 (Borang Taksiran LHDN), Boleh diperolehi secara percuma di pejabat LHDN yang terdekat atau boleh download terus dari laman web LHDN atau Download Sekarang

Terdapat 3 Langkah dalam prosedur pindah milik
Langkah 1 Proses Penyaksian
Langkah 2 Proses Taksiran Duti Setem LHDN dan
Langkah 3 Proses Pendaftaran / Geran di Pejabat Tanah.

Langkah 1
Proses Penyaksian
Pembeli, Penjual Dan Peguam Perlu bersedia membawa segala dokumen-dokumen yang diperlukan semasa Proses Penyaksian. Dokumen-dokumen tersebut adalah:

1. Kad Pengenalan (Penjual dan pembeli)
2. Geran Hakmilik Asal
3. Borang 14A dan Borang PDS 15 (Borang Taksiran LHDN)(Wajib diisi dengan Pen Dakwah Basah Hitam atau Ditaip sahaja)
4. Bawa Sijil Kelahiran Asal jika melibatkan Tanah Rezab Melayu
5. Lampirkan Surat Pemegang Amanah jika berkaitan
6. Lampirkan Surat Kebenaran Pindah Milik / Gadaian jika geran tercatat Sekatan-sekatan Kepentingan / Kaveat

Jika semua dokumen lengkap, Borang 14A tersebut perlu ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli dihadapan Peguam atau Pentadbir Tanah. Manakala Borang PDS 15 (Borang Taksiran LHDN) akan dipanjangkan ke pejabat LHND untuk proses pada Langkah 2.

Langkah 2
Proses Taksiran Duti Setem LHDN
Proses penyaksian diatas tadi dan proses kedua ini boleh dilakukan pada hari yang sama. Namun, proses kedua ini mengambil masa biasanya dua minggu untuk diselesaikan. Proses taksiran memerlukan penjual/pembeli mengisi dan menandatangani Borang Permohonan Taksiran Pindah Milik Harta Tanah (Borang PDS 15). Borang PDS 15 ini diserahkan kepada peguam yang menguruskan.

Dokumen penting yang perlu diserahkan kepada peguam adalah:
1. Borang PDS 15 yang diisi dan ditandatangani pembeli/penerima dan penjual/pemberi
2. Salinan Borang 14A
3. Salinan Geran
4. Salinan Kad Pengenalan semua pembeli / penjual

Kiraan jumlah duti setem yang dikenakan untuk pindah milik harta tanah adalah seperti berikut :
Nilai Taksiran Peratusan Duti Setem
RM 100,000 pertama 1%
RM 100,001 hingga 500,000 2%
RM 500,001 dan selebihnya 3%

Bayaran Duti Setem Hendaklah dibayar kepada Peguam yang menguruskan

Langkah 3
Proses Pendaftaran / Geran dan Pejabat Tanah
Proses ini dibuat di pejabat tanah atau pejabat pendaftar di mana hak milik hartanah tersebut dikeluarkan. Ia melibatkan penyerahan dokumen-dokumen berkaitan kepada pihak pejabat tanah sebelum geran baru/perubahan dikeluarkan/dibuat. Dokumen boleh diserahkan kepada Peguam yang menguruskan.

Dokumen asas yang perlu diserahkan adalah seperti berikut:
1. Borang 14A asal
2. Hakmilik/Geran asal
3. Sijil Setem LHDN
4. Notis Taksiran LHDN asal
5. Salinan Kad Pengenalan depan dan belakang penjual/pemberi
6. Salinan Kad Pengenalan depan dan belakang pembeli/penerima
7. Salinan resit/bil Cukai Tanah Tahun Semasa
8. Salinan resit/bil Cukai Taksiran (Pintu) Tahun Semasa atau surat/resit pengesahan Majlis Bandaran

Cukai Tanah Tahun Semasa boleh disemak di pejabat tanah. Cukai Cukai Taksiran (Pintu) Tahun Semasa pula boleh diambil di Majlis Bandaran. Jika hartanah tersebut belum dikenakan cukai pintu, sila dapatkan surat pengesahan tersebut daripada Majlis Bandaran.

Sekiranya pindah milik melibatkan hartanah tertentu atau individu khas, beberapa dokumen tambahan perlu disertakan, iaitu:
1. Sijil Kelahiran Pembeli/Penerima – jika melibatkan Tanah Rezab Melayu
2. Surat Pemegang Amanah – jika melibatkan bahagian tanah tidak mencukupi atau penerima tidak cukup umur
3. Salinan Surat Kuasa Wakil dan berdaftar di pejabat tanah – jika melibatkan kuasa tertentu
4. Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri – jika melibatkan pihak berkuasa negeri seperti pembelian rumah kos rendah
5. Surat Kebenaran Pemegang Gadaian – jika melibatkan hartanah yang masih digadai
6. Surat Kebenaran Pemegang Kaveat – jika melibatkan hartanah yang ada sekatan kaveat
7. Salinan Surat Nikah/Daftar Perkahwinan – jika pindah milik melibatkan suami isteri
8. Salinan Sijil Kelahiran – jika pindah milik melibatkan anak-beranak/adik-beradik
9. Jika pindakmilik melibatkan hartanah syarikat – lebih banyak dokumen disediakan melibatkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), memorandum serta article.
10. Jika pindakmilik melibatkan pertubuhan – lebih banyak dokumen disediakan melibatkan carian Pendaftar Pertubuhan (ROS), senarai AJK, Akta Perlembagaan pertubuhan serta minit mesyuarat berkaitan.

Setelah dokumen disemak pegawai pejabat tanah dan semuanya lengkap, anda dikehendaki menjelaskan bayaran pendaftaran pindah milik yang jumlahnya (di Selangor) adalah seperti berikut :

Nilai Taksiran Jumlah Bayaran
Tidak melebihi RM50,000 RM50
RM50,001 – RM200,000 RM200.00
RM200,001 – RM500,000 RM 400.00
RM500,000 – RM1,000,000 RM500.00
Melebihi RM1,000,000 RM1,500.00

Segala bayaran dari Langkah 1 Sehingga Langkah 3 yang tersebut diatas, boleh dibayar kepada peguam yang dilantik atau yang menguruskan.

Berapa lama proses pindahmilik ini?
Secara ringkas, minima masa yang diperlukan jika tidak melibatkan kebenaran pihak berkuasa negeri, gadaian, kaveat, harta syarikat atau pertubuhan, prosesnya adalah dalam tempoh 3 minggu sahaja. Proses penyaksian (1 hari), proses notis duti setem (10 – 14 hari) dan proses pendaftaran/geran (3 – 7 hari).


Bagi pelanggan yang serius, sila hubungi Kami:
Whatsapp En. Saif : +60176552849
Whatsapp Cik Safiah: +601121093261
Whatsapp Cik Miah: +601159801669
Whatsapp En. Zaim: +60172685679
Whatsapp Cik Zana: +60178842025 (24 Hours)
Whatsapp Cik Anis: +601112393166 (24 Hours)
Whatsapp En. Sham: +60132701550 (24 Hours)
Email: mymalaysiahome2u@gmail.com